10.9.08

Demandan a conxelación dos impostos municipais


O Bloque Nacionalista Galego diríxese ao alcalde de Fene Iván Puentes e lle prega a conxelación das taxas municipais. O BNG indica nun comunicado que, diante da evidente situación de crise económica que xa padecen numerosos cidadáns de Fene e de Ferrolterra en xeral, con elevados índices de desemprego que superan as taxas de Galicia e do Estado, o municipio fenés debe dar un paso adiante, para intentar paliar os efectos da recesión nos sectores sociais máis desfavorecidos. O vindeiro outono a Corporación debe debater unha hipotética modificación das ordenanzas fiscais para o 2009, onde se incluen impostos como o suministro de auga, saneamento, recollida de lixo ou rodaxe de vehiculos, entroutros. Os nacionalistas propoñen que acitada revisión se acometa, co criterio xeral da conxelación, independentemente de que estudos puntuais nalgunha ordenanza xustifiquen algun cambio. O BNG tamén demanda que os cambios propostos se contrasten co movemento asociativo como se ven facendo en Fene, desde 1979.

7.9.08

Fene integrará ao movemento asociativo nos orzamentos participativos


A Corporación de Fene integrará ao movemento asociativo no proceso de redacción dos orzamentos participativos, segundo se desprende do acordo plenario adoptado na tarde do pasado xoves. A iniciativa implica aconvocatoria ás entidades cidadáns antes do 30 de outubro para expoñerlle as liñas básicas dos orzamentos. Instase ás asociacións aconvocar asambleas veciñais no mes de novembro para recabar opinións e propostas para as contas municipais do 2009. O Concello comprométese a negociar as iniciativas cidadáns coas directivas das entidades. O procedemento pretende combinar unha estratexia participativa quefomente o interese cidadán polo funcionamento municipal e ao mesmot empo potencie o movemento asociativo, rede e tecido de estructuración e participación social permanente.
Segundo os nacionalistas, o Concello de Lugo tamén puxo en marchar ecentemente unha fórmula similar de orzamentos participativos,combinando a apertura ás iniciativas individuais co reforzamento dasasociacións veciñais.
A moción presentada polo BNG saiu adiante cos votos favorabeis dos nacionalistas, do PP e de EU.

Texto íntegro da moción

O fomento da participación cidadán é unha obriga inherente a calquerarepresentante político. Coincidimos xa que logo na preocupación portransformar a democracia representativa en participativa, arbitrandocanles para que a cidadanía decida o destino dos recursos municipais eiso vaia acompañado da definición das principais demandas epreocupacións veciñais en materia de investimentos públicos.Afondar esas liñas de actuación convertiráse nunha ferramenta paraaprofundar na democracia e para achegar a cidadanía ás instituciónslocais, e viceversa.Non obstante, a aplicación dunha metodoloxia nesta materia precisa docoñecemento previo da realidade. En Ferrolterra en xeral, e en Fene enparticular, o movemento asociativo conta cunha historia, cunha forza e tradiciónapreciable. Existen sociedades de máis de medio século de vida,enraizadas na cidadanía, cun importante patrimonio e cunha tradiciónreivindicativa que non se pode nen se debe botar pola borda nunhasemana.O Concello de Fene puxo en marcha dende as primeiras elecciónsdemocráticas un sistemaparticipativo e asambleario, dandolle voz ás entidades en todos osproblemas relevantes para a vida local. Puxéronse en marcha en diferentesépocas o Consello municipal de Saude,Consello municipal da Muller, Consello municipal de Educación,e o Consello Asesor da radio municipal. Dentro desa filosofia global,o Concello de Fene convocou dende comezos da década dos 80 ássociedades para expoñerlle o borrador de orzamentos e recoller nodocumento final ás súas propostas e suxerencias.A pesar de que as sociedades se atopen nunha certa crise, ouprecisamente por iso,coidamos que a institución local debe arbitrar medidas para oafortalamento do movemento asociativo. Dotar ás sociedades de recursose de capacidade de decisión en temas cruciais da localidade son liñasde actuación que se mantiveron no pasado, pero nas que se debe deafondar para facer realidade os PRESUPOSTOS PARTICIPATIVOS.
Por todo iso, propónse a adopción por parte da Corporación de Fene dos seguintes acordos:
1. Instar á Alcaldía e ao goberno a entregar aos grupos políticos e ásentidades cidadáns o borrador dos ORZAMENTOS DO 2009, acompañado dedatos como a Oferta Pública de Emprego, índice de endebedamento,débeda viva e xustificación política do documento orzamentario, antes do 30 de outubro do 2008.
2. Invítase ás entidades cidadáns de todas as parróquias a convocarasambleas veciñais no seu ámbito de actuación entre o 1 e o 25 denovembro do 2008 para debater os orzamentos municipais e recabar asconseguintes propostas.
3. Os grupos políticos reuniránse entre o 25 e o 30 de novembro do2008 coas directivas das entidades cidadáns para escoitar as propostassaidas das asambleas e negociar a súa inclusión nos orzamentos.
4. O Pleno da Corporación reuniráse o 30 de novembro do 2008 paradebater, e aprobar, se procede o orzamento municipal do 2009.